สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 79,047 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


องค์ความรู้หน่วยงาน

 

ด้านบริหารบุคคล

         1        

การขอพระราชทานเพลิง 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

2

การขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

3

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

4

ชื่อตำแหน่งจำแนกตามภารกิจ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

5

สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

6

การบันทึก เพิ่มเติม แก้ไขประวัติข้าราชการ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

7

การประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

8

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

9

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

10

สรุประเบียบการลาที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำควรทราบ และถือปฏิบัติ 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

11

สรุประเบียบการลาของพนักงานราชการ  

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

12

สรุประเบียบการลาของลูกจ้างชั่วคราว

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

 

 ด้านงานธุรการ

1

การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

2

การเขียนส่วนเนื้อหาของหนังสือโต้ตอบ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

3

หลักการเขียนที่ดี

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

4

ลักษณะและรูปแบบของบันทึกเสนอ 

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

5

การรับส่งเอกสารด้วยระะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงใหม่ ปี 2553

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

   

ด้านการเงินและบัญชี

1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

2

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

3

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

4

การเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

5

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

6

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

7

หลักฐานประกอบการยืมเงินทดรองราชการ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

8

บำเน็จ บำนาญ บำเน็จตกทอด

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

9

สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

 

 ด้านงานพัสดุ

1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
     - 
ข้อ 71 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     - 
ข้อ 72 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
     - ข้อ 73 หน้าที่ของผู้ควบคุม

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)

2

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ

รวบรวมข้อมูลโดย : คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้  สำนักงานก่อสร้าง 7_ (30 เมษายน 2557)