สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 79,055 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


คู่มือการปฏิบัติงาน

 คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ   

รายการคู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจหลัก

1

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

2

คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(PBMS) 

3

คู่มือปฏิบัติงาน ด้านวางโครงการ download11

4

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง 

5

คู่มือปฏิบัติการส่วนวิศวกรรมและธรณี 

 1.  คู่มือการปฏิบัติการวางหมุด
 2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจกันเขต 
 3. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจปฐพีกลศาสตร์ 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และกระบวนการสำรวจข้อมูลด้านธรณีวิทยา 
 5. คู่มือปฏิบัติงานส่วนสำรวจทำแผนที่ทางภาพถ่าย
 6.  คู่มือการปฏิบัติงานหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 
6 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่าด้านการออกแบบ 
 1. กระบวนการออกแบบหัวงาน และอาคารประกอบ
 2. กระบวนการออกแบบระบบชลประทาน และอาคารประกอบ 
 3. กระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา และอาคารประกอบ 
7

คู่มือจัดสรรน้ำ 

 1. คู่มือการคำนวนปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน 
 3. คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 
 4. คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ 
 5. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านจัดสรรน้ำ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการบริหารจัดการน้ำ
8 คู่มืองานก่อสร้าง   
 1. การส่งมอบ - รับมอบ โครงการก่อสร้าง 
 2. การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง 
 3.  การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง 
 4. การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 
 5. กระบวนงานที่สำคัญของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 6. คู่มือการปฏฺิบัติงานด้านก่อสร้างงานดำเนินการเอง
 7. คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
 8. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง 
 9. คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การขออนุมัติเปิดโครงการก่อสร้าง 
 10. คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน
 11. การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานทั้งหมดโดยบริษัทที่ปรึกษา (Full Vision)
9

คู่มือการกำกับดูแล การระบายน้ำคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน 

10

คู่มือแนวทางการจัดทำประมาณการ และแบบฟอร์มรายการคำนวณ

11

คู่มือ แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความ ผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจกรมชลประทาน พ.ศ.2554

12

คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน

13

คู่มือ การประเมินความรู้ ความสามารถทักษะสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล พ.ศ.2554

14

คู่มือการบันทึกข้อมูล E-Form สำหรับระบบงาน PFMS-SP2 E-Form

 

ลำดับ

 

รายการคู่มือการปฏิบัติงานสายงานภารกิจสนับสนุน

1

คู่มือ ดำเนินงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  

2

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ของกรมชลประทาน  

3

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

4

คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

5

คู่มือการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา  

6

คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมบัญชีพัสดุ  

7

คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน  

8

คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ  

9

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านคลังพัสดุ  

10

คู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  

11

ระบบ GFMIS web Online  

12

คู่มือ การเขียนงานวิจัยโดย วช.

13

คู่มือ ตัวชี้วัด PMQA พ.ศ.2554

14

คู่มือการใช้งาน DPIS  

15

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

16

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 

17

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) สำหรับเจ้าหน้าที่ และการตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล 

18

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์  

19

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

20

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

21

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม     

 

ลำดับ

 

 

รายการคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ

2

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน

3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ